Best Drama Novel List

Hidden Marriage

Hidden Marriage

Jiong Jiong You Yao, 夏青衫
Martial God Asura

Martial God Asura

Kindhearted Bee, Shan Liang De Mi Feng, 善良的蜜蜂
Desolate Era

Desolate Era

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Renegade Immortal

Renegade Immortal

Er Gen, 耳根